دستگاه تهیه قیر اصلاح شده

نام خدمت
دستگاه تهیه قیر اصلاح شده
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قابلیت اختلاط مواد قابل حل در قیر که بصورت پودر هستند
  • قابلیت گرم کردن قیر تا دمای اختلاط مورد نظر و کنترل دما
  • قابلیت چرخش تا سرعت 4000 دور در دقیقه 
  • دارای زمان سنج
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 650,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تهیه قیر اصلاح شده
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • قابلیت اختلاط مواد قابل حل در قیر که بصورت پودر هستند
  • قابلیت گرم کردن قیر تا دمای اختلاط مورد نظر و کنترل دما
  • قابلیت چرخش تا سرعت 4000 دور در دقیقه 
  • دارای زمان سنج