دستگاه سیکل ذوب و یخ

نام خدمت
دستگاه سیکل ذوب و یخ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

قابلیت کنترل دما بین 180+ الی 40-
قابلیت استفاده در دماهای ثابت
قابلیت دادن برنامه و اجرای آن با نسبت 4 درجه در دقیقه
ارایه نمودارهای موردنیاز دمایی

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سیکل ذوب و یخ
سازنده دستگاه
آریا سرمایش | ایران
توضیحات دستگاه
  • قابلیت کنترل دما بین 180+ الی 40-
  • قابلیت استفاده در دماهای ثابت
  • قابلیت دادن برنامه و اجرای آن با نسبت 4 درجه در دقیقه
  • ارایه نمودارهای موردنیاز دمایی