دستگاه UTM

نام خدمت
دستگاه UTM
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه UTM
سازنده دستگاه
سنتام | ایران
توضیحات دستگاه