دستگاه شیار افتادگی چرخ

نام خدمت
دستگاه شیار افتادگی چرخ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین عمق شیار
دارای دو چرخ با سایز مختلف
قابلیت افزایش بار اعمالی
حرکت بصورت یکنواخت بر روی نمونه

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 940,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه شیار افتادگی چرخ
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

تعیین عمق شیار
دارای دو چرخ با سایز مختلف
قابلیت افزایش بار اعمالی
حرکت بصورت یکنواخت بر روی نمونه