آسیاب سیاره ای

نام خدمت
آسیاب سیاره ای
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آسیاب سیاره ای
سازنده دستگاه
امین آسیا | ایران
توضیحات دستگاه
  • براي توليد پودر تا حد نانومتر استفاده مي شود.