دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت

نام خدمت
دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

برش نمونه های تخته ای با ضخامت تا 6 سانتیمتر بصورت تیرچه

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 105,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه

برش نمونه های تخته ای با ضخامت تا 6 سانتیمتر بصورت تیرچه