دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه

نام خدمت
دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله ضربه

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 221,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه
سازنده دستگاه
تک آزما | آلمان
توضیحات دستگاه

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله ضربه