دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار

نام خدمت
دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله فشار
دارای دو سایز مختلف

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 190,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار
سازنده دستگاه
تک آزما | آلمان
توضیحات دستگاه

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله فشار
دارای دو سایز مختلف