دستگاه تعیین درصد هوای بتن

نام خدمت
دستگاه تعیین درصد هوای بتن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین نرمی مصالح پودر شده

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 204,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تعیین درصد هوای بتن
سازنده دستگاه
تک آزما | آلمان
توضیحات دستگاه

تعیین درصد هوای بتن تازه
دارای گیج نمایش فشار
ورودی هوا بوسیله تلمبه