دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)

نام خدمت
دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین نرمی مصالح پودر شده

آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 496,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه

تعیین نرمی مصالح پودر شده