کوره باکسی و کوره ذوب

نام خدمت
کوره باکسی و کوره ذوب
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • از دمای 600 درجه سانتیگراد تا 900 درجه سانتیگراد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره باکسی و کوره ذوب
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه
  • از دمای 600 درجه سانتیگراد تا 900 درجه سانتیگراد.