کوره آسانسوری

نام خدمت
کوره آسانسوری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • از دمای 900 درجه سانتیگراد تا 1200 درجه سانتیگراد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره آسانسوری
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه
  • از دمای 900 درجه سانتیگراد تا 1200 درجه سانتیگراد.