کوره تیوبی

نام خدمت
کوره تیوبی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • از 1000 درجه سانتیگراد تا 1400 درجه سانتیگراد تحت اتمسفر اکسیژن، نیتروژن و آرگون.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 1,400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره تیوبی
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه
  • از 1000 درجه سانتیگراد تا 1400 درجه سانتیگراد تحت اتمسفر اکسیژن، نیتروژن و آرگون.