پرس دستی

نام خدمت
پرس دستی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اعمال فشار تا 500 بار
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پرس دستی
سازنده دستگاه
- | آلمان
توضیحات دستگاه
  • اعمال فشار تا 500 بار