کولیس

نام خدمت
کولیس
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اندازه گیری ضخامت.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کولیس
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری ضخامت.