طیف سنج فرابنفش-مرئی

نام خدمت
طیف سنج فرابنفش-مرئی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • از 200 تا 1000 نانومتر
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانوساختارها
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه نانو مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا پورصالحی
شماره تماس
82883993-82883997
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
طیف سنج فرابنفش-مرئی | SP-UV-26
سازنده دستگاه
- | آلمان
توضیحات دستگاه
  • از 200 تا 1000 نانومتر