آون

نام خدمت
آون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تا دمای 300 درجه سانتیگراد با دقت 0/1 درجه 
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانوساختارها
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه نانو مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا پورصالحی
شماره تماس
82883993-82883997
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون
سازنده دستگاه
Memmert | آلمان
توضیحات دستگاه
  • تا دمای 300 درجه سانتیگراد با دقت 0/1 درجه