شيكر انكوباتور يخچالدار

نام خدمت
شيكر انكوباتور يخچالدار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 220,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
شيكر انكوباتور يخچالدار | WIS-20R
سازنده دستگاه
Witeg | آلمان
توضیحات دستگاه
  • محیط  مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها 
  • دما از 4درجه  تا 50  درجه
  • گنجایش 20 عدد ارلن 250 میلی 
  • حداکثر دور 200rpm