اسپكتروفتومتر UV

نام خدمت
اسپكتروفتومتر UV
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپكتروفتومتر UV | CARY50
سازنده دستگاه
Varian-Inc | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری