حمام اولتراسونيك

نام خدمت
حمام اولتراسونيك
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام اولتراسونيك | WUC-D10H
سازنده دستگاه
Witeg | آلمان
توضیحات دستگاه
  • برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود
  • حداکثر دمای 80 درجه دارد