سانتريفيوژ

نام خدمت
سانتريفيوژ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفيوژ | نامشخص
سازنده دستگاه
دی تجهیز آزما | ایران
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع
  • دارای روتور فالکون15 میلیلیتری  با حداکثر دور 5000rpm