سانتريفيوژ يخچالدار

نام خدمت
سانتريفيوژ يخچالدار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 450,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفوژ يخچال دار | univrsal 320R
سازنده دستگاه
Hettich | آلمان
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون15 و 2 و 50 میلی لیتری با حداکثر دور  9000rpm