پتانسیواستات - گالوانواستات

نام خدمت
پتانسیواستات - گالوانواستات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پتانسیواستات/گالوانواستات | AutoLab 302N
سازنده دستگاه
Metrohm | سوییس
توضیحات دستگاه
  • خدمات شامل: آزمون + تحلیل
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد