حمام اولتراسونیک

نام خدمت
حمام اولتراسونیک
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
شماره تماس
82883971
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 10,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حمام اولتراسونيك | Parsonic 2600s
سازنده دستگاه
شرکت مهندسی پارس نهند | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)