تست فشاری بتن

نام خدمت
تست فشاری بتن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این دستگاه مخصوص تست فشاری بتن بوده و با ظرفیت 400 تن قابلیت اراعه مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم بتن را دارا می باشد .
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 110,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تست فشاری بتن
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • این دستگاه مخصوص تست فشاری بتن بوده و با ظرفیت 400 تن قابلیت ارائه مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم بتن را دارا می باشد .