اتاق بخار

نام خدمت
اتاق بخار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • آزمایشگاه سازه دارای اتاقی به ابعاد 3 *3*4 متر جهت کیورینگ نمونه های بتنی می باشد . این اتاق با استفاده از دیگ بخار ، به صورت 24 ساعته قابلیت تامین بخار جهت کیورینگ نمونه های بتنی را دارد .
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اتاق بخار
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایشگاه سازه دارای اتاقی به ابعاد 3 *3*4 متر جهت کیورینگ نمونه های بتنی می باشد . این اتاق با استفاده از دیگ بخار ، به صورت 24 ساعته قابلیت تامین بخار جهت کیورینگ نمونه های بتنی را دارد .