COD راكتور

نام خدمت
COD راكتور
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
COD راكتور | DRB 200
سازنده دستگاه
Hach | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • CODراكتور جهت اندازه گیری COD