DO متر

نام خدمت
DO متر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • DO متر جهت اندازه گیری اکسیژن محلول
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 160,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
DO متر | HQ30d
سازنده دستگاه
Hach | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • HQ30d