pH/EC/TDS/Tمتر پرتابل

نام خدمت
pH/EC/TDS/Tمتر پرتابل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 180,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
pH/EC/TDS/T متر پرتابل | MI 805
سازنده دستگاه
Martini Ins. | کانادا
توضیحات دستگاه
  • pH/EC/TDS/Tمتر پرتابل