Stirrer

نام خدمت
Stirrer
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  •   TOG/TPHمتر جهت اندازه گیری TOG/TPH
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
Stirrer | EN 61010-1
سازنده دستگاه
Infra Cal | چین
توضیحات دستگاه
  •   TOG/TPHمتر جهت اندازه گیری TOG/TPH