Turbidimeter

نام خدمت
Turbidimeter
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • Turbidimeter جهت اندازه گیری کدورت 
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
Turbidimeter | 2100P
سازنده دستگاه
Hach | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • Turbidimeter جهت اندازه گیری کدورت