آب مقطرگيري 2 بار تقطير

نام خدمت
آب مقطرگيري 2 بار تقطير
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آب مقطرگيري 2 بار تقطير | -6204
سازنده دستگاه
فاطر | ایران
توضیحات دستگاه
  • آب مقطرگيري 2 بار تقطير