اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند

نام خدمت
اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 360,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند | 6035115R
سازنده دستگاه
ایران طب زعیم | ایران
توضیحات دستگاه
  • اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند