ازن آنالایزر

نام خدمت
ازن آنالایزر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ازن آنالایزر | COG 5S
سازنده دستگاه
ARDA OZONEUF | فرانسه
توضیحات دستگاه
  • ازن آنالایزر