اندازه گيري گاز خروجي

نام خدمت
اندازه گيري گاز خروجي
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اندازه گيري گاز خروجي | GA-21
سازنده دستگاه
Madur | اتحادیه اروپا
توضیحات دستگاه
  • اندازه گيري گاز خروجي