پمپ پريستالتيك

نام خدمت
پمپ پريستالتيك
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پمپ پريستالتيك | PD 5001
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه
  • پمپ پريستالتيك