دیجیتال مولتی متر دستی

نام خدمت
دیجیتال مولتی متر دستی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دیجیتال مولتی متر دستی | GDM- 356
سازنده دستگاه
GWinstek | تایوان
توضیحات دستگاه
  • دیجیتال مولتی متر دستی