شیکر انکوباتور یخچال دار

نام خدمت
شیکر انکوباتور یخچال دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نیم ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
شیکر انکوباتور یخچال دار
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • شیکر انکوباتور یخچال دار