فسفات با محدوده پائين پرتابل

نام خدمت
فسفات با محدوده پائين پرتابل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فسفات با محدوده پائين پرتابل | MI 412
سازنده دستگاه
Martini Ins. | کانادا
توضیحات دستگاه
  • فسفات با محدوده پائين پرتابل