لوکسی متر

نام خدمت
لوکسی متر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
لوکسی متر | 365 UVA و نرم افزار RS 232
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • لوکسی متر