اتوكلاو

نام خدمت
اتوكلاو
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • دارای حجم های متفاوت 10 و 25 و 75 و 90 لیتری
  • برای استریل کردن استفاده می شود
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اتوكلاو
سازنده دستگاه
زعیم طب | ایران
توضیحات دستگاه
  • برای استریل کردن استفاده می شود
  • دارای حجم های متفاوت 10 و 25 و 75 و 90 لیتری