pH متر

نام خدمت
pH متر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تنظیم pH محیط مایع
  • دارای سه نقطه تنظیم با بافرهای 4 و 7 و 10
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
pH متر | P25 مدل
سازنده دستگاه
Istek | کره جنوبی
توضیحات دستگاه
  • تنظیم pH محیط مایع
  • دارای سه نقطه تنظیم با بافرهای 4 و 7 و 10