بيوراكتور10لیتری

نام خدمت
بيوراكتور10لیتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی
  • دارای قابلیت تنظیم pH دما و دور و خوراک ده
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 12,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
بيوراكتور10لیتری
سازنده دستگاه
BIOTRON | استرالیا
توضیحات دستگاه
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH دما و دور و خوراک دهی