اجاق كجلدال

نام خدمت
اجاق كجلدال
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اجاق كجلدال | INKJEL M
سازنده دستگاه
Behr Labor | آلمان
توضیحات دستگاه
  • برای هضم پروتئین 
  • تا 400 درجه دمای هیتر می باشد