اسپكتروفتومتر UV

نام خدمت
اسپكتروفتومتر UV
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپكتروفتومتر UV | 3220uv
سازنده دستگاه
optizen | کره جنوبی
توضیحات دستگاه
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک