سانتريفوژ يخچال دار

نام خدمت
سانتريفوژ يخچال دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون 50 میلی لیتری با حداکثر دور  12000rpm
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفوژ يخچال دار | VS550 مدل universal
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون 50 میلی لیتری با حداکثر دور  12000rpm