هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

نام خدمت
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود
  • دارای پراب با سطح مقطع 0/3
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
سازنده دستگاه
sonopuls | هلند
توضیحات دستگاه
  • برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود
  • دارای پراب با سطح مقطع 0/3