اسپکتروفتومتر FTIR

نام خدمت
اسپکتروفتومتر FTIR
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه ها باید به صورت پودر کاملا خشک و یا محلول غیرآبی باشند
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رامین کریم زاده
شماره تماس
82883528
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپکتروفتومتر FTIR | PerkinElmer
سازنده دستگاه
Frontier | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • نمونه ها باید به صورت پودر کاملا خشک و یا محلول غیرآبی باشند