اسپكتروفوتومتر UV

نام خدمت
اسپكتروفوتومتر UV
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • نمونه ها به صورت محلول و حداقل 3CC
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپكتروفوتومتر UV | 3220uv
سازنده دستگاه
optizen | کره جنوبی
توضیحات دستگاه
  • نمونه ها به صورت محلول و حداقل 3CC