سانتريفيوژ يخچالدار

نام خدمت
سانتريفيوژ يخچالدار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سانتريفوژ يخچال دار | SW14
سازنده دستگاه
Frolabia | فرانسه
توضیحات دستگاه
  • جداسازی فازها
  • دارای روتورهای با حجم و دور متفاوت می باشد. ماکزیمم حجم قابل استفاده 200CC می باشد